GRE Red Lists 2008/List 20

来自我不喜欢考试-知识库
跳转到: 导航, 搜索

GRE Red 2008 --> List 01 List 02 List 03 List 04 List 05 List 06 List 07 List 08 List 09 List 10 List 11 List 12 List 13 List 14 List 15 List 16 List 17 List 18 List 19 List 20 List 21 List 22 List 23 List 24 List 25 List 26 List 27 List 28 List 29 List 30 List 31 List 32 List 33 List 34 List 35 List 36 List 37 List 38 List 39 List 40 List 41 List 42 List 43 List 44 List 45 List 46 List 47 List 48 List 49 List 50 TimeList

[编辑] List 20

inconstancy incontrovertible incorporate incorrigible incorruptible incredulity increment incriminate incubate incubation incubator incubus inculcate inculpate incumbent incur indebted indecipherable indecisive indefatigable indelible indemnify indemnity indent indenture indicate indict indifferent indigence indigenous indigent indignant indignation indignity indispensability individual indoctrinate indolent indubitable induce induct induction indulge indurate industrious ineffable ineffectual inelasticity ineluctable inept ineptitude inequity inert inertia inexhaustible inexorable inexplicable infant infantry infatuation infection infelicitous infelicity infer inferior inferno infest infiltrate infinitesimal infinity infirm inflame inflamed inflate inflict influx informed infraction infringe infuriate infuse ingenious ingénue ingenuity ingenuous ingest ingestion ingrained ingrate ingratiate ingratiating ingredient inhabit inhabitant inherit inhumane inimical inimitable iniquitous iniquity initial initiate initiative injection injunction injurious inkling innate innocence innocuous innovative innuendo inoculate inordinate inquiry inquisitive inroad insatiable inscribe inscrutable insecticide insensate insentient insider insidious insignia insincerity insinuate insipid insolent insoluble insolvency insomnia insouciant inspection inspiration inspired install instantaneous instate instigate instill instinctive institute institution institutionalized instructive instrumental

[编辑] 时间表

22

List 1-List 3

*List 1-List 3

23

List 4-List 6

*List 1-List 3

*List 4-List 6

24

List 7-List 9

*List 4-List 6

*List 7-List 9

25

List 10-List 12

*List 1-List 3

*List 7-List 9

*List 10-List 12

26

List 13-List 15

*List 4-List 6

*List 10-List 12

*List 13-List 15

27

List 16-List 17

*List 7-List 9

*List 13-List 15

*List 16-List 17

28

List 18-List 20

*List 10-List 12

*List 16-List 17

*List 18-List 20

1

List 21-List 23

*List 1-List 3

*List 13-List 15

*List 18-List 20

*List 21-List 23

2

List 24-List 26

*List 4-List 6

*List 16-List 17

*List 21-List 23

*List 24-List 26

3

List 27-List 29

*List 7-List 9

*List 18-List 20

*List 24-List 26

*List 27-List 29

4

List 30-List 32

*List 10-List 12

*List 21-List 23

*List 27-List 29

*List 30-List 32

5

List 33-List 35

*List 13-List 15

*List 24-List 26

*List 30-List 32

*List 33-List 35

6

List 36-List 38

*List 16-List 17

*List 27-List 29

*List 33-List 35

*List 36-List 38

7

List 39-List 41

*List 18-List 20

*List 30-List 32

*List 36-List 38

*List 39-List 41

8

List 42-List 44

*List 1-List 3

*List 21-List 23

*List 33-List 35

*List 39-List 41

*List 42-List 44

9

List 45-List 48

*List 4-List 6

*List 24-List 26

*List 36-List 38

*List 42-List 44

*List 45-List 48

10

List 49-List 51

*List 7-List 9

*List 27-List 29

*List 39-List 41

*List 45-List 48

*List 49-List 51

11

*List 10-List 12

*List 30-List 32

*List 42-List 44

*List 49-List 51

12

*List 13-List 15

*List 33-List 35

*List 45-List 48

13

*List 16-List 17

*List 36-List 38

*List 49-List 51

14

*List 18-List 20

*List 39-List 41

15

*List 21-List 23

*List 42-List 44

16

*List 24-List 26

*List 45-List 48

17

*List 27-List 29

*List 49-List 51

18

*List 30-List 32

19

*List 33-List 35

20

*List 36-List 38

21

*List 39-List 41

22

*List 44-List 44

23

*List 1-List 3

*List 45-List 48

24

*List 4-List 6

*List 49-List 51

25

*List 7-List 9

26

*List 10-List 12

27

*List 13-List 15

28

*List 16-List 17

29

*List 18-List 20

30

*List 21-List 23

31

*List 24-List 26

1

*List 27-List 29

2

*List 30-List 32

3

*List 33-List 35

4

*List 36-List 38

5

*List 39-List 41

6

*List 42-List 44

7

*List 45-List 47

8

*List 49-List 51

9

10

11

12


其中没有带*号部分是当天新背的单词。带*的是复习背过的。每个框上面的数字表示天数。本表格中是为了方便从1号开始的。

前17天的每个单元格中的不带星号的第一行是每天第一遍新背的单词,下面带有星号的单词是以前背过的,需要复习的单词。

GRE Red 2008 --> List 01 List 02 List 03 List 04 List 05 List 06 List 07 List 08 List 09 List 10 List 11 List 12 List 13 List 14 List 15 List 16 List 17 List 18 List 19 List 20 List 21 List 22 List 23 List 24 List 25 List 26 List 27 List 28 List 29 List 30 List 31 List 32 List 33 List 34 List 35 List 36 List 37 List 38 List 39 List 40 List 41 List 42 List 43 List 44 List 45 List 46 List 47 List 48 List 49 List 50 TimeList

[编辑] List 20

inconstancy incontrovertible incorporate incorrigible incorruptible incredulity increment incriminate incubate incubation incubator incubus inculcate inculpate incumbent incur indebted indecipherable indecisive indefatigable indelible indemnify indemnity indent indenture indicate indict indifferent indigence indigenous indigent indignant indignation indignity indispensability individual indoctrinate indolent indubitable induce induct induction indulge indurate industrious ineffable ineffectual inelasticity ineluctable inept ineptitude inequity inert inertia inexhaustible inexorable inexplicable infant infantry infatuation infection infelicitous infelicity infer inferior inferno infest infiltrate infinitesimal infinity infirm inflame inflamed inflate inflict influx informed infraction infringe infuriate infuse ingenious ingénue ingenuity ingenuous ingest ingestion ingrained ingrate ingratiate ingratiating ingredient inhabit inhabitant inherit inhumane inimical inimitable iniquitous iniquity initial initiate initiative injection injunction injurious inkling innate innocence innocuous innovative innuendo inoculate inordinate inquiry inquisitive inroad insatiable inscribe inscrutable insecticide insensate insentient insider insidious insignia insincerity insinuate insipid insolent insoluble insolvency insomnia insouciant inspection inspiration inspired install instantaneous instate instigate instill instinctive institute institution institutionalized instructive instrumental

个人工具
名字空间

变换
操作
导航
工具
推荐网站
工具箱